KLAUZULA INFORMACYJNA – REJESTR KORESPONDENCYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Tołstoja 13, 41 – 709 Ruda Śląska Czarny Las.

 2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) i f ) RODO w celu i w związku z przyjęciem i obiegiem korespondencji kierowanej do Administratora.

 4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na kierowaną korespondencję w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:

 • pracownikom i wykonawcom umów cywilnoprawnych,

 • podmiotom obsługującym Administratora w zakresie świadczenia usług informatycznych.

 • podmiotom obsługującym Administratora w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.

 2. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obiegu korespondencji jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.

 5. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 6. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Close Menu