STATUT

Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Statut

STATUT

Postanowienia ogólne Rozdział I
§1

Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (nie prowadzi działalności gospodarczej), posiadającym osobowość prawną.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

  1. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
  2. Czlonkowie Zarządu pracują społecznie.
    §4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej i podłużej. Ma również prawo wydawania zaświadczeń legitymacji członkowskich (wg ustalonego wzoru).

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia §6

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia,
2) działaności na rzecz osób niepełnosprawnych,,
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
8) turystyki i krajoznawstwa
9) działalności profilaktyki uzależnień

2. Działaność Stowarzyszenia ma na celu:

1) zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia,
2) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk – w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych,

3) propagowanie komunikacji społecznej,
4) aktywizację społeczną osób starszych,
5) rozwój indywidualnych zaintereswań,
6) inspirowanie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, w szczególności:

1. nieodpłatnie poprzez:
a) pozostałe formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z
b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B c) działalność wspomagającą edukację – PKD 85.60.Z
d) działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z

2. odpłatnie poprzez:
g) naukę języków obcych – PKD 85.59.A
h) pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną – PKD

86.90.E
i) pozostałą działalność zwiazaną ze sportem – PKD 93.19.Z
j) pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną – PKD 93.29.Z
k) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną – PKD

94.99.Z

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki §8

1. Przy przyjmowaniu członków Stowarzyszenia stosowana jest zasada tzw. „otwartych drzwi”. 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,

c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, akceptujący cele statutowe. 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§9

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwał Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów.
2. Osoba fizyczna, ubiegająca się o członkostwo, składa Zarządowi deklarację przystąpienia
do Stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe.
3. Osoba prawna, ubiegająca się o członkostwo, składa Zarządowi oświadczenie woli oraz ustala z Zarządem formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
4. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów władzom Stowarzyszenia w sprawach dotyczących celów i środków działania,
4) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu,
5) posiadania legitymacji Stowarzyszenia.

§ 11 Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) popierania działań Stowarzyszenia, zmierzających do wzrostu znaczenia jego roli w środowisku, 3) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, jak również obowiązujących przepisów prawa,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
5) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w spoleczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§ 12

1. Członkowie wspierający i honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa okreśone w § 10, pkt. 2-5 .
2.Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym –
w statutowych władzach Stowarzyszenia

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, jak również przepisów prawa. Członek wspierający działa poprzez swego przedstawiciela.
4. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 13

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależości do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
b) śmierci członka, bądź utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć kolejnych miesięcy kalendarzowych,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał i regulaminów, zasad etyki i współżycia społecznego, zachowań godzących w autorytet i dobre imię Stowarzyszenia,
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
f) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwał władz Stowarzyszenia, który członkostwo nadał.
2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu na piśmie, podając przyczyny skreślenia, wskazując na prawo wniesienia odwołnia do Walnego Zebrania Członków, w terminie do 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. 3. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Rozdział IV Struktura organizacyjna

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków, 2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 14

§ 15

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata .Wybór Prezesa , Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w glosowaniu jawnym spośrod nieograniczonej liczby kandydatów, będacych czlonkami Stowarzyszenia.
2. Czlonkowie wybrani do wladz mogą pełnić swoją funkcję przez dowolną ilość kadencji.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

§ 16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz można uzupełnić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Liczba dookoptowanych osób nie może przekraczać 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków .
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
b) członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w obecności:

a) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 15 pkt 3,

b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 18

1. Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku, zawiadamiającpoprzez internet wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad
na 14 dni przed datą zebrania.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1⁄4 liczby członków zwyczajnych.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwał w tym przedmiocie.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołane.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania członków w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej), 4) uchwalanie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia,

5) udzielanie absolutorium Zarządowi,
6) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
9) podejmowanie uchwał o połączeniu z inną organizacją,
10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wniesionych pod obrady.

§ 20 Zarząd

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z pięciu osób: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka. 3. Posiedzenia Zarządu odbywają sie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.

4. Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2) określanie szczegółwych kierunków działania,
3) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
4) ustalanie preliminarzy budżetowych,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,
6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) zatrudnianie pracowników do spraw administracyjno-księgowych,
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
12) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
13) przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej

§ 22 Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych na okres 4 lat: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie osoby niekarane za przestęstwa popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenie o niekaralności.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieńtwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji, 3) prawo żądania zwołnia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania zebrania Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności podczas Walnego Zebrania Członków.

§ 24

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brac udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej reprezentują Stowarzyszenie w sprawach umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.

Rozdział V Majątek i fundusze § 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.

§ 26

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: a) składki członkowie,
b) dotacje, zlecenia usług,
c) darowizny, zapisy i spadki,

d) wpływy z działalności statutowej.
e) ofiarność prywatna, zbiórki publiczne,
f) dochody z nieruchomości I ruchomości będących własnością lub w użytkowniu Stowarzyszenia. 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być– przy uwzglęnieniu bieżących potrzeb – jak najszybciej przekazane na konto Stowarzyszenia.
3. Składki członkowskie winny być wpłacane do końa I miesiąca każdego semestru. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad, określonych przez Zarząd.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w § 6 niniejszego statutu.

§ 27

1. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zapezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którym członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub poiwinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 28

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów, wymagane są dwa podpisy: prezesa i członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia § 29

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków nastepuje zgodnie z § 17 pkt.3.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia, określonego w § 18 ust.2, należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków okreśa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia przy czym majątek ten nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. Z 2001 r.,Nr 79 poz. 855, z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII Przepisy przejściowe § 30

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu.

KONTAKT

Stowarzyszenie
Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

41-709 Ruda Śląska Czarny Las
ul. Tołstoja 13
(w budynku ZSP nr 4 im. Piotra Latoski)

Telefon / Fax (32) 244 20 80
(+48) 603 928 105

utwrudasl@tlen.pl

Godziny urzędowanie biura:
Od poniedziałku do środy: 10:00 – 15:00
W czwartek i piątek biuro NIECZYNNE

Konto Bankowe,Raiffeisen Bank Polska
59175000120000000032649726
nr KRS 0000213614

©2018 IT Engineering