Walne zebranie

Walne zebranie

   Z A P R O S Z E N I E

            na Walne Zebranie Sprawozdawcze

  Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Zarząd Rudzkiego Stowarzyszenia UTW serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się

w dniu 24 września 2020r.

MIEJSCE: ul. L.Tołstoja 13 godz. 16.00 (I termin),

16.15 (II termin)

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
  2. Informacja dot. regulaminu obrad Walnego Zebrania.
  3. Wybór prezydium Walnego Zebrania.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego

i finansowego za rok 2019 r.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za

rok 2019.

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności

Komisji Rewizyjnej za 2019 r. – podjęcie uchwały.

  1. Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu – zgodnie z § 17 statutu Rudzkiego UTW – dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie, w ten sam dzień, 15 minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od liczby członków na nim reprezentowanych. Serdecznie zapraszamy obowiązkowo maseczki. Zarząd

Close Menu