wcześniejsza spłata kredytu

Szanowni Państwo

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w porozumieniu Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW  kontynuuje akcję mającą na celu: –  przestrzeganie seniorów przed różnego rodzaju zagrożeniami np. przed oszustwami na wnuczka i różnymi jego odmianami (jak wynika z doniesień medialnych i dostępnych raportów oszustw „na wnuczka” w różnej konfiguracji jest wciąż bardzo dużo – co oznacza, iż w dalszym ciągu konieczne jest edukowanie seniorów w tym zakresie);  – edukowanie w zakresie bezpiecznego korzystania z elektronicznych form płatności (np. bankowość internetowa, karty płatnicze itp.), uprawnień przysługujących w relacjach np. konsument – sklep czy też konsument – bank; – przypominanie o prawidłowych zrachowaniach w ruchu drogowym, i o wielu innych ważnych kwestiach w codziennym życiu każdego seniora.

W zał. przesyłam artykuł dot. prawa do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego ze wskazaniem stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18 (Lexitor)  (dotyczy to zasad rozliczania i zwrotu konsumentom prowizji i innych kosztów pozaodestkowych przy częściowej spłacie kredytu).   

Pozdrawiam

Wojciech Nalepa

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
ul.Jagiellońska 18
33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 443-57-08
www.eiro.pl
fundacja@eiro.pl

Punkt Konsultacyjno – Doradczy
BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR
Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego
na rzecz Osób Starszych AKTYWNI+
na lata 2021 – 2025 [Edycja 2021]

Wojciech Nalepa
Radca prawny
KR-2022

Czy kredyt konsumencki można spłacić przed ustalonym w umowie terminem?

TAK. Zgodnie z uregulowaniem art. 48 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, konsumenci mają prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie, a kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od udzielenia przez konsumenta uprzedniej informacji w tym zakresie. Przed dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu należy jednak przeanalizować korzyści i ewentualne straty, jakie może pociągnąć za sobą podjęcie takiej decyzji. Ekonomiczna opłacalność wcześniejszej spłaty kredytu uzależniona jest w szczególności od zapisów zawartych w umowie i regulaminach będących załącznikami do umowy kredytu, wysokości kredytu i jego kosztów, okresu kredytowania oraz czasu, jaki pozostał do ostatecznej spłaty zobowiązania.

Podkreślić należy, iż zgodnie z przepisem art. 50 ww. ustawy, kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem, że spełnione są łącznie dwie przesłanki:

  • w okresie, na który przypada przedterminowa spłata, stopa oprocentowania kredytu jest stała i,
  • kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa, od trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia właściwego dla sektora przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu. 

Warto również pamiętać o tym, że do umów kredytu zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy konsumenckiej (tj. 18 grudnia 2011 r.), dla których stosunek prawny powstały na ich podstawie trwa nadal, stosować należy poprzednio obowiązującą ustawę o kredycie konsumenckim (tj. ustawę z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim; Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z późn. zm.). Poprzednia ustawa konsumencka w przepisie art. 8 ust. 3 przewidywała zakaz pobierania od konsumenta prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

 

Wcześniejsza spłata kredytu polega na oddaniu podmiotowi finansowemu tzw. kapitału, bez części odsetkowej za okres, o który umowa została skrócona. Warto również pamiętać, iż jeśli konsument spłacił kredyt konsumencki przed terminem, instytucja finansowa powinna rozliczyć się z kredytobiorcą/pożyczkobiorcą z prowizji i wszystkich innych pobranych opłat (za wyjątkiem ewentualnych opłat notarialnych).  Przy obliczaniu kwoty do zwrotu z kosztów pozaodsetkowych kredytodawca/pożyczkodawca powinien zastosować tzw. metodę liniową. Metoda liniowa polega na tym, iż dzieli się wszystkie koszty pozaodsetkowe przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania i ta kwota powinna zostać oddana konsumentowi.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK ws. interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim:

https://finanse.uokik.gov.pl/kredyty-konsumenckie/stanowisko-prezesa-uokik-ws-interpretacji-art-49-ustawy-o-kredycie-konsumenckim-w-kontekscie-wyroku-tsue/

Dodatkowych informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z Punktem Konsultacyjno – Doradczym Fundacji Europejki Instytut Rozwoju Obywatelskiego (www.eiro.pl, [18] 443-57-08). 

 

Close Menu